Tikslai ir uždaviniai

Gimnazijos strateginis tikslas ir uždaviniai

Gimnazijos strateginis tikslas – kokybiško ugdymo organizavimas telkiant gimnazijos bendruomenę.

Uždaviniai: 

 1. Emocinio intelekto lavinimas siekiant aukštesnių ugdymo (si) pasiekimų.
 2. Modernios  ir šiuolaikiškos ugdymosi aplinkos kūrimas.

Gimnazijos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizė (SSGG)

 • Privalumai (stiprybės)

  1.Stiprus bendruomenės narių pasididžiavimo gimnazija jausmas.

  2.Adekvatus mokinių individualių poreikių tenkinimas.

  3.Aukšta mokinių mokymosi  motyvacija.

  4.Tinkamas pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija.

  5.Aktyvi mokinių parlamento veikla.

  6.Aukšti ugdymo, olimpiadų, konkursų ir  egzaminų rezultatai.

  7. Aukšti stojimo į šalies ir užsienio universitetus rezultatai.

  8.Kūrybinės laisvės ir asmeninės atsakomybės už savo veiklą atmosfera.

  9.Stiprios vertybiškai angažuotos gimnazijos tradicijos.

 • Trūkumai (silpnybės)

  1.Nepakankamas mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas.

  2.Nepakankamas įsivertinimo rezultatų (IQES, apklausų, tyrimų) panaudojimas planuojant gimnazijos veiklą.

  3. Neįrengtos gamtos mokslų laboratorijos.

  4.Prastėjanti bendroji elgesio ir bendravimo kultūra gimnazijoje.

  5.Nerealizuotas naujų edukacinių aplinkų įrengimas palėpėje.

  6.Pasenusi ir katastrofiškai  prasta gimnazijos elektros instaliacijos būklė.

  7.Prastėjantis gimnazijos  mokinių sveikatos indeksas.

  8.Pernelyg  plačios ir skirtingos teisių ir pareigų supratimo ribos.

  9.Pernelyg lėtas ir paviršutiniškas naujųjų gimnazistų gimnazijos garbės kodekso įsisąmoninimas ir  įgyvendinimas.

  10.Tvarkaraščių sudarymo tobulinimas.

  11.Efektyvios pamokų lankymo kontrolės sistemos įdiegimas bei mokinių sąmoningumo kėlimas.

 • Galimybės

  1. Aktyvesnis bendravimas su progimnazijomis ir universitetais.

  2.Naujų  gimnazijos ugdymo erdvių kūrimas bei esamų  modernizavimas .

  3.Emocinio intelekto lavinimas siekiant geresnių  ugdymo rezultatų.

  4.Europos Sąjungos struktūrinių fondų, alumniečių ir rėmėjų lėšų pritraukimas bei panaudojimas gimnazijos materialinės bazės plėtrai bei modernizavimui

  5.Mokytojų kolegiškumo stiprinimas.

  6.Mokinių teisių ir pareigų adekvataus suvokimo ir vykdymo stiprinimas.

  7.Visuomenės ir tėvų įtakos stiprinimas ugdymo rezultatams.

  8.Efektyvios pamokų lankymo kontrolės sistemos įdiegimas bei mokinių sąmoningumo kėlimas

  9.Fizinio aktyvumo bei sveiko gyvenimo būdo skatinimas  gimnazijos bendruomenėje.

 • Pavojai

  1.Demografiniai pokyčiai visuomenėje, tėvų emigracija, palikti vaikai,  mažėjantis mokinių skaičius.

  2.Mokytojų finansinis ir psichologinis nesaugumas švietimo tinklo optimizavimo laikotarpiu.

  3.Nestabili ir nepakankamai palanki šalies švietimo sistemos finansų  politika mokyklų atžvilgiu.

  4.Valstybės/miesto/gimnazijos biudžeto lėšų stygius ugdymo aplinkai   gerinti.

  5. Didėjanti gyventojų socialinė atskirtis.

  6.Pernelyg silpnas tėvų, kaip svarbių bendruomenės narių,  įsitraukimas į gimnazijos veiklą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.