Vidurinis ugdymas

Gimnazijos tikslas – teikti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Gimnazijos uždaviniai:

 1. užtikrinti kokybišką pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programų vykdymą;
 2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
 3. teikti mokiniams reikiamą švietimo ir kitą pagalbą;
 4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

Vykdydama jai pavestus uždavinius, gimnazija atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja mokinių mokymąsi pagal visas gimnazijoje įgyvendinamas programas, taikydama Nuostatuose apibrėžtas mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo būdus;
 • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir gimnazijos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis, konkretina ir individualizuoja ar pritaiko ugdymo turinį;
 • rengia pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdymo programas papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
 • sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;
 • vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
 • teikia informacinę, pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ar kitokią pagalbą;
 • vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, pažintinę veiklą, profesinį orientavimą ir minimalios priežiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja mokinių laisvalaikį, užimtumą ir prevencinį darbą;
 • atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • teikia papildomas mokamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją, dalytis gerąja patirtimi, rengti mokymus;
 • nusistato gimnazijos bendruomenės narių elgesio normas, atsižvelgdama į Pedagogų etikos kodekso rekomendacijas;
 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo(si) ir darbo aplinką;
 • kuria, turtina, atnaujina ir (ar) pertvarko ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
 • organizuoja mokinių maitinimą gimnazijoje;
 • vykdo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, numato priemones veiklai tobulinti;
 • viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Klasių vadovai 2024-02-28 13:00:33 85.45 KB

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Raimondas Dambrauskas Direktorius

I vadybinė  kategorija, fizikos ir ekonomikos mokytojas  metodininkas
111 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Vadybinis darbas

Pietūs

Mokytojo darbas

Pirmadienis

11.00 – 12.00
12.30 – 18.30 

12.00 – 12.30

8.00 – 11.00

Antradienis

9.00  – 12.00
12.30 – 18.30 

12.00 – 12.30

8.00 – 9.00

Trečiadienis

11.00 – 12.00
12.30 – 18.30

12.00 – 12.30

8.00 – 11.00

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00
12.30 – 17.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis

8.00  – 12.00
12.30 – 16.30 

12.00 – 12.30  
Pastaba: Interesantai priimami direktoriaus darbo laiku.

Kontaktai Telefonas 845454360
Mobilusis +37069885655

El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50