Projektai – galimybė mokytis ir mokytojams

Loreta Jusienė, anglų kalbos mokytoja

Mūsų  gimnazija 2019-2021 mokslo  metais  įgyvendina Erasmus+KA1 projektą  „Socialinių emocinių įgūdžių tobulinimas siekiant naujų mokinių adaptacijos sėkmės“. Projekte numatyta 14 mokytojų mobilumų mokymosi tikslais. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti gimnazijos mikroklimatą, tobulinant mokinių ir mokytojų emocinį raštingumą, bei išmokti naudoti inovatyvius, į mokinius orientuotus, jų kūrybiškumą bei kritinį mąstymą ugdančius metodus. Įvertinus tobulintinas gimnazijos veiklos sritis, buvo pasirinkti kursai, į kuriuos vyks po du gimnazijos pedagogus. Pirmieji mobilumai jau įvyko.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose “Methodology Revisited, Revitalised and Renergised. Language Teaching Methodology”, kurie vyko 2019m. spalio 28- lapkričio 9d. dalyvavo  gimnazijos anglų kalbos mokytojos  Jūratė Jakubaitienė ir Loreta Jusienė. Šis praktinis 2 savaičių kalbų mokymo metodikos kursas apėmė  daugybę mokymo idėjų ir veiklos rūšių, skirtų atnaujinti ir pagyvinti užsienio kalbos pamokas. Jis buvo specialiai sukurtas, atsižvelgiant į kalbų mokytojų poreikius, integruojant mokomuosius dalykus ir užsienio kalbas bei socialinių emocinių įgūdžių tobulinimą. ETI Malta lektorė Valerie Zammit pasidalijo sukaupta patirtimi ir žiniomis, mokė kursų dalyvius kurti ne tik pamokos turinį, bet ir gerą, saugią mokymo(si) aplinką. Gera mokomosios medžiagos struktūra, išmaniosios technologijos, įdomūs praktiniai užsiėmimai grupėse padėjo dar geriau suvokti informaciją. Patobulinę savo profesines, bendrąsias, kultūrines kompetencijas, mokytojos sieks gerinti klasės mikroklimatą, stiprinti bendražmogiškų vertybių laikymąsi,  kurti emociškai saugią aplinką  pamokose.

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose, skirtuose švietimo institucijų vadovams ir mokytojams, dalyvavo gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Dyburienė. “Soft Skills and Emotional Inteligence for Teachers and Education Staff’ kursai vyko Bolonijoje, Italijoje, 2019 m. lapkričio 3-9 dienomis, juos organizavo IFOM (Institute for Training, Employability and Mobile Learning). Iš Graikijos, Slovėnijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Kroatijos susitikę įvairių švietimo institucijų dalyviai tobulino darbo komandoje, lyderystės, krizių ir konfliktų valdymo, viešojo kalbėjimo, darbo daugiakultūrėje aplinkoje, bendravimo, susitikimų organizavimo įgūdžius. Didelis dėmesys buvo skiriamas teorinių žinių praktiniam pritaikymui bei įgūdžių formavimui. Kursų dalyviai gilinosi į Goleman’o pateiktus 5 pagrindinius teiginius, apibrėžiančius emocinį intelektą (EI), vadovavimo stilius ir emocinio intelekto svarbą komandinio darbo metu: efektyvia EI dinamika ir vaidmenimis, jo įtaka asmenybių formavimui ir gyvenimo sėkmei, aiškinosi empatijos sąvoką, 4 pagrindinius jos elementus, empatijos vertę dirbant švietimo sistemoje, neurolingvistinio programavimo pagrindines sąvokas, analizavo bendravimo stiliaus poveikį aplinkai.  

Be abejo, diskutuodami įvairiomis temomis, šių kursų metu susitikę dalyviai dalijosi savo patirtimi, supažindino su savo šalių švietimo politika, užmezgė draugiškus ryšius.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.