Istorija

 • Žymesni mokyklos žmonės

  Mokyklos vadovai

  Pijorų mokykla (1727-1832)

  1. Songaila Ambroziejus (1801-1804)

  2. Serafinovičius Dominykas (1804-1810)

  3. Požerskis Jonas (1810-1813)

  4. Vysockis Augustinas (1814 -1817)

  5. Sankovskis Juozas Kalasantas (1817-1820)

  6. Prialgovskis Ignas (1820-1824)

  Bajorų mokykla, gimnazija (1840-1865)

  1. Zajančkovskis Vasilijus (1850-1855)

  2. Boričevskis Steponas (1861-1863)

  Realinė mokykla (1882-1915)

  1. Ziuziukin Nikolaj Andrejevič (1882-1886)

  2. Lebedev Aleksandr Sergejevič (1886-1906)

  3. Šešukov Maks Ivanovič (1906-1908)

  4. Šantyr Aleksandr Petrovič (1908-1915)

  Lietuviška gimnazija, vidurinė mokykla (nuo 1915-10-01)

  1. Putramentienė Marija-Giedraitienė (1915-1918)

  2. Balčikonis Juozas (1918)

  3. Baronas Jonas (1919)

  4. Balčikonis Juozas (1919-1920)

  5. Yčas Jonas (1920-1925)

  6. Šakenis Konstantinas (1925-1927)

  7. Lindė Julijonas – Dobilas (1927-1934)

  8. Elisonas Jurgis (1935-1940)

  9. Navasaitis Jonas (1940)

  10. Keisminas Jonas (1941)

  11. Būtėnas Petras (1941-1944)

  12. Janulionis Jonas (1944-1959)

  13. Pikelis Stasys (1959-1962)

  14. Truskauskas Juozas (1962-1973)

  15. Pranskaitis Telesforas (1973-1978)

  16. Dobrodziejienė Aldona (1978-1979)

  17. Baliūnas Vytautas (1979-1990)

  18. Dambrauskas Raimondas (nuo 1990)

 • Signatarai, Seimo nariai

  1. Astrauskas Rimantas

  2. Balčas Stasys

  3. Bizauskas Kazys

  4. Kvieska Vincas

  5. Mikutienė Dangutė

  6. Petkevičaitė Gabrielė-Bitė

  7. Petrulis Alfonsas

  8. Stakauskaitė Salomėja

  9. Šakenis Konstantinas

  10. Šaulys Kazimieras

  11. Uždavinys Ignacas

  12. Vaižmužis Albinas

 • Akademikai

  1. Kuzma Vladas (1941, medicina)

  2. Jablonskis Konstantinas (1941, istorija)

  3. Lebedev Aleksandr (1943, fizika, Rusijos MA)

  4. Balčikonis Juozas (1946, lietuvių k.)

  5. Pakarklis Povilas (1946, teisė)

  6. Brazdžiūnas Povilas (1949, fizika)

  7. Jurginis Juozas (1968, istorija)

  8. Vanagas Vladas Eimutis (1976, fizika)

  9. Gudelis Vytautas (1980, geografija)

  10. Rajeckas Raimundas (1987, ekonomika)

  11. Rajeckas Valentinas (1990, technika)

  12. Marcinkevičius Algimantas (1990, medicina)

  13. Pragarauskas Henrikas (1991, matematika)

  14. Krotkus Arūnas (1994, fizika)

  15. Laurinčikas Antanas (1994, matematika)

  16. Tamošiūnas Vytas (1996, medicina)

  17. Raudys Šarūnas (1999, informatika)

  18. Sauchatas Antanas (2003, energetika, Latvijos MA)

  19. Birulia Aleksandr (Ukrainos MA)

 • Mokytojai

  1. Baleišis Vladas (rašytojas)

  2. Bizauskas Kazimieras (signataras)

  3. Bortkevičius Silvestras (matematikas)

  4. Bulzgys Juozas (fizikas)

  5. Dambrauskas Aleksandras-Jakštas (kapelionas)

  6. Daugaravičius Antanas (fizikas)

  7. Dilka Vincas (dailininkas)

  8. Gabulaitė Elena

  9. Grigonis Matas (rašytojas)

  10. Jablonskis Jonas (kalbininkas)

  11. Jovaiša Kazys (kompozitorius)

  12. Kairiūkštis Vytautas (dailininkas)

  13. Karka Mykolas (muzikas)

  14. Kliuksinas Karolis (istorikas)

  15. Kuodys Leonas (kalbininkas)

  16. Maksimaitienė Ona (istorikė)

  17. Paulauskas Vladas (kompozitorius)

  18. Petkevičaitė Gabrielė-Bitė (rašytoja)

  19. Puodžiukaitis Benediktas (vertėjas)

  20. Puronas Bronius (chemikas)

  21. Puzinas Povilas (dailininkas)

  22. Rukša Antanas (vertėjas)

  23. Stakauskas Juozapas (lietuviškos gimnazijos kūrėjas)

  24. Truncė Kazimieras (fizikas)

  25. Urbas Dominykas (vertėjas)

  26. Vaitkevičius Antanas (gamtininkas)

  27. Variakojis Vilius (treneris)

  28. Zikaras Juozas (skulptorius)

  29. Žemaitienė Sofija (vadovėlių autorė)

 • Mokiniai

  Dvasinininkai

  1. Balčys Kęstutis Robertas

  2. Barauskas Bronius, dr.

  3. Bikinas Juozapas, publicistas

  4. Čiplys Kazimieras-Vijūnas, rašytojas

  5. Jatulevičius Paulius-Jatulis, istorikas

  6. Juodelis Jonas, dr.

  7. Juška Antanas, dr.

  8. Katelė Jonas, švietėjas

  9. Kuzminskas Kazimieras, kun.

  10. Legeckas Petras, literatas

  11. Lipnickas Alfonsas-Lipniūnas, įkaitas Štuthofe

  12. Meškauskas Juozas, prof.

  13. Narbutas Titas, publicistas

  14. Paliulionis Mečislovas, vyskupas

  15. Rimkevičius Petras, poetas

  16. Sereika Feliksas, literatas

  17. Skvireckas Juozapas, arkivyskupas

  18. Valantinas Antanas, poetas

  19. Vienažindys Antanas, poetas

  20. Zaremba Leonas, prof.

  21. Žitkevičius Vincas-Vincas Stonis, poetas

  Ministrai

  1.  Antanaitis Vaidotas

  2. Birulis Kostas

  3. Jankevičius Juozas

  4. Juodakis Petras

  5. Masiliūnas Jonas

  6. Šakenis Konstantinas

  Diplomatai

  1. Bačkis Stasys Antanas

  2. Jasinevičius Raimundas

  3. Morkvėnas Rimantas

  4. Urbšys Juozas

  5. Klevečka Rimutis 

  Visuomenės veikėjai

  1. Cesevičius Domas

  2. Didžiulis Stanislovas

  3. Domaševičius Adolfas-Damušis

  4. Dausa Kazys

  5. Jurgutis Vytautas

  6. Jurskis Algirdas

  7. Macijauskas Antanas

  8. Skuodis Vytautas

  9 . Šilas Povilas

  10. Vaišvilaitė Irena

  11. Vaitiekūnas Lionginas

  12. Vileišis Petras

  Visuomenės veikėjai užsienyje

  1. Baltušauskas-Baltušis Leonas

  2. Beinarauskas Petras

  3. Biežis Steponas

  4. Būtėnas Vladas-Ramojus

  5. Damušis Adolfas

  6. Didžiulytė Halina-Mošinskienė

  7. Dučmanas Zenonas

  8. Gureckas Algimantas

  9. Janušonis Stasys

  10. Kriaučeliūnienė Irena-Parulytė

  11. Laučka Juozas

  12. Lelis Petras

  13. Lukaševičius Henrikas

  14. Masilionis Juozas

  15. Mulevičius Petras-Molis

  16. Patupas Gediminas

  17. Patupas Vytautas

  18. Sidrys Rimvydas

  19. Šenbergienė Apolonija-Blynaitė

  20. Urbonas Jonas

  21. Žukauskas Pilypas-Narutis

  Rašytojai, poetai, žurnalistai

  1. Antanaitis Algirdas Titus

  2. Astrauskas Gediminas

  3. Babickas Petras

  4. Barauskas-Barėnas Kazys

  5. Būtėnas Vladas-Ramojus

  6. Čerkesas Juozas-Besprnis

  7. Čibas Daumantas

  8. Dauguvietis Borisas

  9. Drevinis Paulius

  10. Graičiūnas Jonas

  11. Inčiūra Kazys

  12. Inčiūra Kazys-Pranas

  13. Jokubka Jonas Stanislovas

  14. Jonuška Vincas

  15. Keliuotis Juozas

  16. Kesiūnas Povilas

  17. Petrulis Juozas

  18. Račiūnas Simas

  19. Radauskas Henrikas

  20. Raila Bronys

  21. Rutkauskas Benediktas-Rutkūnas

  22. Sruoga Balys

  23. Šaltenis Rapolas

  24. Šukys Jonas

  25. Tamašauskaitė Vanda-Frankienė-Vaitkevičienė

  26. Tilvytis Teofilis

  27. Zaborskaitė Vanda

  28. Zupka Kazys-Kecioris

  Kalbininkai

  1. Balkevičius Jonas

  2. Jurgutytė Liucija-Baldauf

  3. Lyberis Antanas

  4. Skardžius Pranas

  5. Subatniekas Valteris

  6. Šukys Jonas

  7. Valkūnas Leonas

  Fizikai

  1. Čeknytė Nerutė-Klygienė

  2. Čiplys Juozas

  3. Juška Antanas

  4. Krotkus Arūnas

  5. Laurinčikas Antanas

  6. Lujanas Viktoras

  7. Novickas Mauricijus

  8. Vanagas Vladas Eimutis

  9. Vėbra Evaldas

  Matematikai

  1. Mačys Juozas

  2. Matulionis Jonas

  3. Pragarauskas Henrikas

  4. Raudys Šarūnas

  5. Štaras Arūnas

  6. Targamadzė Aleksandras

  7. Uždavinys Romualdas

  Istorikai

  1. Gudelis Petras

  2. Jablonskis Konstantinas

  3. Jurginis Juozas

  4. Pakarklis Povilas

  5. Šapoka Adolfas

  6. Šležas Paulius

  Geografai, geologai, gamtininkai

  1. Barisas Antanas

  2. Chmielevskis Česlovas

  3. Gabrėnas Alfonsas

  4. Gudelis Vytautas

  5. Palionis Alfonsas

  6. Paltarokas Jonas

  7. Targamadzė Vilija

  8. Vainauskas Jonas

  9. Vala Adolfa

  Medikai

  1. Baltrėnaitė Aldona

  2. Breivis Paulius

  3. Dalinda Kęstutis

  4. Jurgutis Artūras

  5. Kosinskas Eugenijus

  6. Katelė Vincas

  7. Krikštopaitis Marijonas

  8. Lelis Jonas

  9. Liubšys Arūnas

  10. Pavilonis Salezijus

  11. Ribinskaitė Jūratė-Klumbienė

  12. Skimundris Vygandas

  13. Sučyla Antanas

  14. Šulskis Jonas

  15. Tamošiūnas Vytas

  16. Žemaitis Juozas

  Chemikai

  1. Armalis Saulius

  2. Krotkus Algimantas

  3. Pikšilingytė Julija

  Generolai

  1. Černius Jonas

  2. Mickevičius Vladislovas      

  3. Navakas Kazys

  4. Pundzevičius Stasys

  5. Urbšas Adolfas

  6. Žilys Vincas

  Pulkininkai

  1. Andrašiūnas Jonas

  2. Andrius Juozas

  3. Babickas Povilas-Alanta

  4. Butkus Jurgis

  5. Daukšys Petras

  6. Genys Petras

  7. Gertus Bronius

  8. Ivanauskas Bronius

  9. Kareiva Mečys

  10. Laurinaitis Jonas

  11. Macelis Antanas

  12. Mikalojūnas Kazimieras

  13. Motieka Vladas

  14. Narakas Juozas

  15. Pranckevičius Kazys-Pranckonis

  16. Rapšys Juozas

  17. Tautvilas Narcizas

  18. Vidugiris Juozas

  19. Vidugiris Tomas

  20. Žilys Povilas 

  Techninių mokslų atstovai

  1. Augutis Vygantas

  2. Banaitis Jurgis

  3. Butrimas Petras

  4. Čechavičius Rimantas

  5. Dovydėnas Vytautas

  6. Jakimavičius Česlovas

  7. Kilna Algimantas

  8. Kuodis Jonas

  9. Lukianas Antanas

  10. Markūnas Pranas

  11. Marcinkevičius Andrius Henrikas

  12. Morkūnas Antanas

  13. Pikelis Vitalijus

  14. Saveikytė Violeta-Dailydėnienė

  15. Šliogeris Jeronimas

  16. Vaidakavičius Algimantas

  17. Verbickis Valerijonas

  18. Vilkas Eugenijus

  19. Zanevičius Donaldas

  20. Žilys Vytautas

  Architektai, dailininkai, skulptoriai

  1. Bielinskis Feliksas

  2. Bučas Bernardas

  3. Eidrigevičius Stasys

  4. Gaidamavičiūtė Violeta

  5. Garbauskas Antanas

  6. Gudelis Vytautas

  7. Jokūbonis Gediminas

  8. Jusionis Stasys

  9. Kerbedis Stanislovas

  10. Kriukas Remigijus

  11. Naruševičius Kazys

  12. Navakas Vaclovas Algimantas

  13. Ničius Algirdas

  14. Pazukaitė Vanda

  15. Petrulis Algirdas

  16. Puodžiukaitytė Giedrė

  17. Sklėrius Kajetonas

  18. Stepanka Albertas

  19. Stuoka Laurynas-Gucevičius

  20. Švipas Vladas

  21. Tarabildienė Domicėlė

  22. Žoromskis Kazimieras

  Aktoriai, režisieriai

  1. Bratkauskas Balys

  2. Karka Gediminas

  3. Lapėnas Algirdas

  4. Vabalas Raimundas

  5. Zabarauskas Vitalis

  6. Zalanskas Algirdas

  Muzikai, dainininkai

  1. Čižas Aloyzas

  2. Mikalauskas Vytautas

  3. Račiūnas Antanas

  4. Sližys Pranas

  5. Sližys Stasys

  6. Stasiūnas Jonas

  7. Švedas Vladas

  Miškininkai

  1. Grigaliūnas Feliksas

  2. Jankauskas Mykolas

  3. Kuprionis Jonas

  4. Labanauskas Benediktas

  5. Rukuiža Antanas

  6. Sokas Juozas

  7. Valavičius Algirdas

  Kitos specialybės

  1. Viliūnas Vytis, psichologijos prof.

  2. Laužikas Jonas, pedagogikos prof.

  3. Maksimaitis Mindaugas, teisės prof.

  4. Kasperavičius Petras, ekonomistas

  Sportininkai

  1. Kazlauskas Jonas

  2. Matačiūnas Algis

  3. Masalskis Vitoldas

  4. Plungė Rimantas

  5. Sargūnas Raimundas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.