Asmens duomenų apsauga

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, siekia tinkamai užtikrinti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-28 13:06:09 315.02 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-28 13:11:31 839.49 KB

Susipažinkite su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR)

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos duomenų apsaugos pareigūnę Astą Sakalauskienę,  el. p.  adpareigunas@gmail.com

Jeigu asmuo nesutinka su Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p.  ada@ada.lt .

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50