Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-06-28 10:14:07 160.21 KB
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (patvirtinta Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu nr. v-49) 2022-04-01 09:36:52 159.05 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 107.71 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją ir klasių formatavimo tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 262.5 KB
Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 243.95 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2022-04-09 14:32:33 201 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 174.63 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 124.34 KB
2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“ 2022-04-09 14:32:33 8.02 MB
Mokinių turizmo renginių tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 118 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-04-21 11:22:16 426.07 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-08-29 14:11:30 252.49 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 124.58 KB
Pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 99.33 KB
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo gimnazijoje tvarkos aprašas 118.73 KB
JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu 2022-09-08 14:39:48 33.47 KB
Sveikatos tikrinimų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2022-09-14 10:46:05 99.63 KB
Taisyklės
Gimnazijos sporto aikštyno vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 68.63 KB
Spintelių, skirtų mokinių asmeniniams daiktams pasidėti, naudojimo ir apskaitos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 145.37 KB
Darbo tvarkos taisyklės 16.98 KB
Mokinių pareigos 16.57 KB
Mokytojų pareigos 16.96 KB
Darbo tvarkos taisyklės (dokumentas) 288.75 KB
Pareigybės aprašymai
Mokytojo pareigyb. (bendras) 2022-03-28 15:59:12 123.33 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 2022-03-28 16:06:22 102.37 KB
Elektriko pareigybės aprašas 2022-03-28 16:06:37 100.05 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-03-28 16:10:59 99.86 KB
Kopijuotojo pareigybės aprašas 2022-03-28 16:07:59 108.95 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-03-28 16:08:15 98.32 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašas 2022-04-09 12:54:57 97.7 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-03-28 16:08:45 101.27 KB
Valytojo pareigybinis aprašas 2022-03-28 16:08:58 97.04 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo plano priedai 2022-04-01 09:47:20 1.21 MB
Veiklos planas 2022 2022-04-01 09:47:20 220.67 KB
Strateginis planas 2020-2022 metams 2022-04-01 09:47:20 230.86 KB
Strateginis planas 2020 - 2022 metams 2022-04-01 09:47:20 330.94 KB
Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2022-04-01 09:47:20 159.95 KB
Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 2020 m. 2022-04-01 09:47:20 162.43 KB
Ugdymo planas 2022 -2023 m. m. 2022-08-29 11:14:10 295.4 KB
Ugdymo plano priedai 2022 -2023 m. m. 2022-08-29 11:12:28 1.04 MB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. birželio mėnesio darbo planas 2022-06-13 16:55:04 411.21 KB
2022 m. gegužės mėnesio darbo planas 2022-06-13 16:55:04 306.01 KB
2022 m. balandžio mėnesio darbo planas 2022-06-13 16:55:04 298.56 KB
2022 m. kovo mėnesio darbo planas 2022-06-13 16:55:04 261.25 KB
2022 m. vasario mėnesio darbo planas  2022-06-13 16:55:04 135.01 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio darbo planas 2022-09-02 16:07:23 190.87 KB
Kiti dokumentai
Klasių vadovai 2022-08-30 14:09:16 85.71 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas


Vadovėlių ir mokymo priemonių apskaitos tvarkos aprašas
2022-10-02 11:26:27 149.78 KB
2021 metais įsigytų vadovėlių sąrašas 125.36 KB
2021 metais įsigytų mokymo priemonių sąrašas 2022-09-30 15:15:11 152 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:31 1.67 MB
2021 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:32 1.64 MB
2021 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:33 1.68 MB
2020 m. finansinės ataskaitos  2022-03-05 12:15:33 1.11 MB
2019 m. finansinės ataskaitos  2022-03-05 12:15:34 385.72 KB
2018 m. finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:34 384.97 KB
2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-03-05 12:15:35 5 MB
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:35 68.5 KB
2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-03-05 12:15:36 195.83 KB
2016 m. finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:36 90.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m 2022-06-22 15:27:30 9.82 MB
2022m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2022-09-05 17:33:36 1.75 MB
2022m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-09-05 17:37:25 1.69 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 107.71 KB
Valgiaraščiai 2022-04-07 16:58:56 7.62 MB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 589.82 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021 m. 2022-06-22 16:09:41 9.12 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m. I ketvirtis 2022-09-09 12:20:10 357.7 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m. I pusmetis 2022-09-09 12:21:02 543.98 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2021 Įsivertinimo ataskaita 2022-04-07 17:04:11 202.81 KB
2020 tėvų apklausa 2022-04-07 17:04:11 372.84 KB
2020 mokinių apklausa 2022-04-07 17:04:11 377.2 KB
2019 tėvų apklausa 2022-04-07 17:04:11 365.36 KB
2019 mokinių apklausa 2022-04-07 17:04:11 370.66 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2022 2022-03-28 13:40:24 158.57 KB
2021m. atliktu viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2022-03-28 13:40:24 426.07 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-06 15:57:54 258.88 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2022-2025 metams įgyvendinimo priemonių planas 2022-03-28 11:48:59 106.55 KB
Gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2022-2025 metams programa 2022-03-28 11:47:41 112.27 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-04-21 11:22:16 426.07 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 127.2 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-28 13:06:09 315.02 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-28 13:11:31 839.49 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Gimnazijos sporto aikštyno vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 68.63 KB
Spintelių, skirtų mokinių asmeniniams daiktams pasidėti, naudojimo ir apskaitos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 145.37 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugd. pl. 1 priedas 2022-03-28 11:26:20 197.48 KB
Ugd. pl. 2 priedas, III kl., 21-22 2022-03-28 11:26:20 181.6 KB
Ugd. pl. 3 priedas, IV kl., 21-22 2022-03-28 11:26:20 186.33 KB
Ugd. pl. 4 priedas, anglų kalba 2022-03-28 11:27:43 134.6 KB
Ugd. pl 4 priedas, matematika 2022-03-28 11:27:17 132.62 KB
Ugd. pl. 5 priedas 2022-03-28 11:26:20 125.24 KB
Ugd. pl. 6 priedas 2022-03-28 11:26:20 124.21 KB
Ugd. pl. 7 priedas 2022-03-28 11:26:20 129.38 KB
Ugd. pl. 8 priedas 2022-03-28 11:26:20 115.6 KB
Klasių vadovai 2022-08-30 14:09:16 85.71 KB
2022-2023 m.m. priimtų mokinių sąrašas 163.5 KB
Ugdymo planas 2022 -2023 m. m. 2022-08-29 11:14:10 295.4 KB
Ugdymo plano priedai 2022 -2023 m. m. 2022-08-29 11:12:28 1.04 MB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-08-29 14:11:30 252.49 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių apskaitos ir išdavimo tvarkos aprašas 2022-04-05 16:49:03 149.78 KB
DVD įrašų sąrašas 2022-04-05 17:38:17 160.33 KB
Nauji leidiniai bibliotekoje 18.3 KB
Naudingos nuorodos 2022-10-04 12:44:20 52.87 KB
Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės 2022-09-16 08:50:28 117.84 KB
Bibliotekos fondo apskaitos ir apsaugos tvarkos aprašas 145.26 KB
JBG Alumni Atnaujinta Dydis
JBG Alumni prašymas dėl autobusų stotelės pavadinimo pakeitimo 2022-05-16 17:09:12 96.93 KB
Juozo Balčikonio gimnazijos ALUMNI klubo iniciatyva 2022-05-16 17:09:13 733.97 KB
Kaip garsiausios Panevėžio gimnazijos absolventai reabilitavo J. Balčikonį 2022-05-16 17:09:13 146.3 KB
Alumni parama gimnazijai 2022-05-16 17:09:14 180.75 KB
Alumni 2015 m. veiklos ataskaita 2022-05-16 17:09:14 1.26 MB