Covid-19

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO  2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ SPRENDIMO PAKEITIMO 2022 m. kovo 31 d. Nr. V-671

IŠAIŠKINIMAS

OV sprendimo pakeitimai

Kaukių dėvėjimas

Maitinimo/ugdymo organizavimas

Su ugdymu nesusiję asmenys

V-2543, Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Nuo 2022.04.04 kaukių dėvėjimas uždarose patalpose, vyresniems nei 6 m. asmenims neprivalomas, bet rekomenduojamas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo.

Vykstant ugdymo procesui rekomenduojama pašalinių asmenų į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. ei ugdymo veiklose dalyvauja vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), ar kiti ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams). Jei nevykstant ugdymo procesui įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, ar ugdymo veiklose dalyvauja įprastai jose nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad pasibaigus tokiai veiklai patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

V-1552, Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Nuo 2022.04.04 (panaikinimas 1.1 punktas) kaukių dėvėjimas uždarose patalpose, vyresniems nei 6 m. asmenims neprivalomas, bet rekomenduojamas

Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės (grupės, srauto) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas, išskyrus atvejus, kai maitinimo patalpoje yra organizuojamas maitinimas tik vienai klasei, grupei. Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Vykstant ugdymo procesui rekomenduojama pašalinių asmenų į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Jei ugdymo veiklose dalyvauja vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), ar kiti ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams). Jei nevykstant ugdymo procesui švietimo įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, ar ugdymo veiklose dalyvauja įprastai jose nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

V-2547, Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų

Nuo 2022.04.04 kaukių dėvėjimas uždarose patalpose, vyresniems nei 6 m. asmenims neprivalomas, bet rekomenduojamas

Organizuojant ugdymo procesą turi būti laikomasi grupių, klasių, srautų atskyrimo principo: ribojamas skirtingose grupėse, klasėse, srautuose esančių mokinių kontaktas.

Asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis. Jei ugdymo veiklose dalyvauja įprastai jose nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad tarp veikloje dalyvaujančių asmenų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

V-465, Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų

Nuo 2022.04.04 kaukių dėvėjimas uždarose patalpose, vyresniems nei 6 m. asmenims neprivalomas, bet rekomenduojamas

-

Vaikai neturėtų turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina užsiėmimų, stovyklos veiklų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis. Jei ugdymo veiklose dalyvauja vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), ar kiti ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams).

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki naujų mokslo metų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.