Ateitininkų organizacija

Kun. J.Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkų kuopa

Priklausymas ateitininkų organizacijai, ateitininko suprantamas kaip sąmoningas, nenuilstamas rengimasis tapti karštu lietuviu, patriotu, aiškiai susipratusiu kataliku, tikru inteligentu šviesuoliu, aktyviu veikėju visuomenininku ir geru savo profesijos specialistu . Savo veikloje ateitininkija vadovaujasi nuo 1911 metų sukaupta ideologine ir organizacine mūsų didžiųjų ideologų ir tautos vyrų Stasio Šalkauskio, Prano Kuraičio, Prano Dovydaičio, Stasio Ylos ir kitų patirtimi.    Veikla pagrįsta penkiais ateitininkų principais: katalikiškumu, tautiškumu, visuomeniškumu, inteligentiškumu ir šeimyniškumu. Ateitininkų šūkis ,,Visa atnaujinti Kristuje“.

Kuopos veikla yra įvairi - dalyvauja projektų rašymo konkursuose, rašo  žinutes į ateitininkų žurnalą ‚,Ateitis“, kuopos nariai dalyvauja seminaruose, kursuose, užsiima karitatyvine veikla, aktyviai dalyvauja rudens ir pavasario labdaros akcijoje ,,Maisto bankas“, organizuoja tradicinį savaitgalį ,,Kristus Karalius“ , savanoriauja vasaros Jaunųjų ateitininkų stovykloje Berčiūnuose, būdami stovyklautojų vadovais. 

Vienas iš ateitininkų veiklos principų yra tautiškumas. Tad mūsų gimnazijos kun. J. Tilvyčio – Žalvarnio kuopos ateitininkai įprasmindami tautiškumo principą tradiciškai organizuoja konferencijas, poezijos ir dainų popietes  skirtas kovo 11- ąjai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Tokios datos kaip sausio 13-oji ar vasario 16 –oji  visada yra švenčiamos ne tik su gimnazijos bendruomene, bet ir su miesto bendruomene.  Rudenį ir pavasarį dalyvauja Moksleivių ateitininkų sąjungos respublikiniuose ateitininkų akademiniuose savaitgaliuose.  Domisi Lietuvos partizanų veikla, vyksta į įvairias išvykas, žygius ir edukacijas.

Graži tradicija yra prieš vėlines sutvarkyti Ramygalos gatvėje esančias Kristaus Karaliaus Katedros kapines, aplankyti Panevėžiui nusipelniusių žmonių kapus- kun. J.Tilvyčio- Žalvarmio mirimo vietą, miesto kunigų, Gabrielės Pekevičaitės –Bitės, Lindės Dobilo kapus, uždegti žvakeles. 

Kas metai aktyvūs kuopų nariai yra paskatinami piniginėmis A.ir J.Čingų fondo vienkartinėmis stipendijomis.

Ateitininkų vadovė Irena Bikulčienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.05 – 15.50
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki naujų mokslo metų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.