Metodinė taryba

Metodinei veiklai organizuoti gimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba:

Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo(si) metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir gimnazijos pažangos, keistis informacija, bendradarbiauti su kitomis gimnazijoje veikiančiomis metodinėmis grupėms ir kitų mokyklų metodinėmis grupėmis. Metodinei grupei vadovauja ir veiklą organizuoja grupės narių išrinktas pirmininkas.

Metodinė taryba koordinuoja metodinių grupių veiklą, teikia siūlymus rengiant gimnazijos strateginius dokumentus, ugdymo planą; nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus; inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje; teikia gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo; aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos, dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus, aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus, dalijasi gerąja patirtimi, aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su gimnazijos veiklos tikslais. Metodinę tarybą sudaro direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir visų metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, paskirtas direktoriaus įsakymu.

Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

Metodinės tarybos sudėtis 2023-2024 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos 

Statusas

1.

Nijolė Koženiauskienė

Užsienio kalbų mokytojų metodikos grupės pirmininkė

Pirmininkė

2.

Rita Miknevičienė

Lietuvių kalbos mokytojų metodikos grupės pirmininkė

Narė

3.

Ginta Arsabienė

Gamtos mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė

Narė

4.

Jūratė Baltakienė

Socialinių mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė

Narė

5.

Dalia Baltrišiūnienė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodikos grupės pirmininkė

Narė

6.

Ingrida Klikūnienė

Kūno kultūros mokytojų metodikos grupės pirmininkė

Narė

7.

Lilija Svalbonienė

Dorinio ugdymo, menų, technologijų, psichologijos mokytojų metodikos grupės pirmininkė

Narė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.