Turinio auditas

69%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2024-06-18 1,2% parama Rekomendacija

Pritaikyti pagal naujus mokslo metus. Nepamiršti ataskaitos.

Sigita
212 2024-06-18 Iš tarptautinio projekto – su nauja patirtimi Neutrali Sigita
213 2024-06-18 Ir mokytojai mokosi Neutrali Sigita
214 2024-06-18 Projektai – galimybė mokytis ir mokytojams Neutrali Sigita
215 2024-06-18 Mokytojai tobulinsis kursuose Neutrali Sigita
216 2024-06-18 Erasmus+KA1 Bendrojo ugdymo mobilumo tikslais projektas „Socialinių emocinių įgūdžių tobulinimas siekiant naujų mokinių adaptacijos sėkmės“ Neutrali Sigita
217 2024-06-18 Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas Neutrali Sigita
219 2024-06-18 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Sigita
220 2024-06-18 Gyvenimo įgūdžių programa Neutrali Simonas
223 2024-06-18 Tarpinių patikrinimų, brandos egzaminų tvarkaraščiai Neutrali Sigita
225 2024-06-18 Saugaus elgesio taisyklės Neutrali Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2024-06-18 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

O naudingis nuorodos be nuorodų. Patikslinkite.

 

Sigita
125 2024-06-18 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Sigita
193 2024-06-18 Išorinis vertinimas Neutrali Sigita
194 2024-06-18 Veiklos rezultatai Neutrali

Raimondo atsiųstą turinį jau esame patalpinę skiltyje PASIEKIMAI, tai šį puslapį naikiname?

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-06-18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Dar bus papildymas - kelių būrelių aprašai  su  nuotraukomis.

Įdėti mygtuką į tvarkaraštį

Sigita
171 2024-06-18 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

171 moduliui- dokumentą, bet dar turėtume papildyti trumpu tekstu.

O ką daryti su nuorodą į Panevėžio savivaldybės puslapį?

Nuoroda

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-18 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Sigita
43 2024-06-18 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Sigita
44 2024-06-18 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Sigita
45 2024-06-18 Aktualu tėvams Rekomendacija

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2024-06-18 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 2024-06-18 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Simonas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
8 2024-06-18 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Kokias atstovauja klases, kas pirmininkas?

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2024-06-18 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
162 2024-06-18 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
64 2024-06-18 Gimnazijos himnas Neutrali

Yra galimybė įdėti himną ir audio formatu. Ar turite įrašą?

Simonas
115 2024-06-18 Gimnazijos simboliai Neutrali

Ekslibriso paveikslėlio nerodo, atsiųskite atskirai

Sigita
123 2024-06-18 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Sigita
164 2024-06-18 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
178 2024-06-18 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Sigita
179 2024-06-18 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Sigita
180 2024-06-18 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Sigita
181 2024-06-18 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-18 Administracija Bendrieji reikalavimai

Pavaduotojai CV ir nuotraukų neteikia.

Sigita
4 2024-06-18 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Sigita
6 2024-06-18 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Sigita
7 2024-06-18 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Sigita
9 2024-06-18 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Sigita
11 2024-06-18 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite informaciją


Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Sigita
12 2024-06-18 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Sigita
19 2024-06-18 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Sigita
21 2024-06-18 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Sigita
22 2024-06-18 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Kuo pakeisti PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA...?

Simonas
23 2024-06-18 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Sigita
27 2024-06-18 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Sigita
28 2024-06-18 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Sigita
34 2024-06-18 Ugdymas Neutrali Sigita
35 2024-06-18 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Sigita
41 2024-06-18 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Sigita
46 2024-06-18 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Sigita
47 2024-06-18 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Sigita
53 2024-06-18 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

* tikriausiai nenurodoma dėl BDAR, tai parašykite arba suraskite tą oficialų paaiškinimą kodėl ne visų darbuotojų  skelbiami atlyginimai.

Sigita
54 2024-06-18 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rašė, kad neteiks, bet čia privalomas.

Sigita
56 2024-06-18 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingo asmens vardą pavardę, kontaktai yra.

Sigita
57 2024-06-18 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Simonas
62 2024-06-18 Gimnazija Neutrali Sigita
63 2024-06-18 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Sigita
68 2024-06-18 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Sigita
77 2024-06-18 Versija neįgaliesiems Neutrali Sigita
78 2024-06-18 Svetainės medis Neutrali Sigita
79 2024-06-18 Apie gimnaziją Rekomendacija Sigita
80 2024-06-18 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Sigita
82 2024-06-18 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Sigita
83 2024-06-18 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Simonas
86 2024-06-18 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Simonas
87 2024-06-18 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Simonas
104 2024-06-18 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Sigita
107 2024-06-18 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Sigita
114 2024-06-18 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Sigita
116 2024-06-18 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Senoje svetainėje prie kaikurių švenčių yra nuotraukų, bet jų kokybė neblizga :) Perkleti jas ar parūpinsite bent po vieną kokybišką iliustraciją?

Sigita
118 2024-06-18 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Sigita
129 2024-06-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Sigita
130 2024-06-18 Slapukų politika Neutrali Sigita
133 2024-06-18 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Sigita
145 2024-06-18 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Sigita
155 2024-06-18 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Sigita
156 2024-06-18 Turinio auditas Neutrali Sigita
160 2024-06-18 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga.

Sigita
161 2024-06-18 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Sigita
163 2024-06-18 Savivalda Neutrali Sigita
165 2024-06-18 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Sigita
166 2024-06-18 Kitos psichologinės ir emocinės pagalbos galimybės Rekomendacija Sigita
168 2024-06-18 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Sigita
172 2024-06-18 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar naujausias informacija?

Kokios tarybos funkcijos arba dokumentas, kuri jos veiklą reglamentuoja?

Sigita
174 2024-06-18 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Čia paprastai būna lentelės, kokią grupę kokie mokytojai sudaro ir kas tos grupės pirmininkas

Sigita
175 2024-06-18 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Sigita
176 2024-06-18 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Sigita
177 2024-06-18 Viešieji pirkimai Neutrali

2015 metų informacija, gal yra aktualesnės?

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Sigita
183 2024-06-18 Tarptautinių projektų sąrašas Neutrali Sigita
188 2024-06-18 Tikslai ir uždaviniai Neutrali Sigita
189 2024-06-18 Gimnazijos muziejus Rekomendacija

Būtų gerai padaryti naujas muziejaus nuotraukas.

Sigita
190 2024-06-18 Gimnazijos geradariai Rekomendacija

Būtų gerai parašyti intro apie tą geradarystę, nes pats sąrašas nieko nesako.

Bareljievus būtų šanu sufotografuoti ir sudėti nuortaukas

Sigita
192 2024-06-18 Įsivertinimas Neutrali Sigita
195 2024-06-18 Projektas „Keep it, stay fit! ICT& Healthy life style“ Neutrali Sigita
196 2024-06-18 ERASMUS+ KA1 programos projektas „Gabių mokinių ugdymo sistemos gimnazijoje tobulinimas“ Neutrali Sigita
197 2024-06-18 Informacija apie Comenius daugiašalės partnerystės projektą „Tinka visiems“ Neutrali Sigita
198 2024-06-18 Nominacijos Neutrali Sigita
199 2024-06-18 Buvusių mokinių atsiliepimai Rekomendacija

Senoki atsiliepimai, gal pavyktų parinkti naujasnių. Būtų šaunu su nuotrauka.

Sigita
200 2024-06-18 JBG alumni Neutrali

Nuo 2016 metų nieko naujo?

Sigita
201 2024-06-18 Istorija Neutrali Sigita
202 2024-06-18 Neformalaus ugdymo tvarkaraštis Neutrali Sigita
203 2024-06-18 Apie gimnaziją Neutrali Sigita
205 2024-06-18 Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mišrus choras Neutrali Sigita
206 2024-06-18 Jaunimo šokių grupė „Siaustinis“ Neutrali Sigita
207 2024-06-18 Teatro studija „Dobilas“ Neutrali Sigita
208 2024-06-18 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Rekomendacija Sigita
210 2024-06-18 JBG lengvosios muzikos orkestras Neutrali Sigita
211 2024-06-18 Ateitininkų organizacija Neutrali Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-18 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Sigita
2 2024-06-18 Administracija Bendrieji reikalavimai

Pavaduotojai CV ir nuotraukų neteikia.

Sigita
4 2024-06-18 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Sigita
6 2024-06-18 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Sigita
7 2024-06-18 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Sigita
8 2024-06-18 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Kokias atstovauja klases, kas pirmininkas?

Sigita
9 2024-06-18 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Sigita
11 2024-06-18 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite informaciją


Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Sigita
12 2024-06-18 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Sigita
18 2024-06-18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Dar bus papildymas - kelių būrelių aprašai  su  nuotraukomis.

Įdėti mygtuką į tvarkaraštį

Sigita
19 2024-06-18 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Sigita
21 2024-06-18 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Sigita
22 2024-06-18 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Kuo pakeisti PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA...?

Simonas
23 2024-06-18 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Sigita
27 2024-06-18 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Sigita
28 2024-06-18 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Sigita
30 2024-06-18 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Simonas
32 2024-06-18 1,2% parama Rekomendacija

Pritaikyti pagal naujus mokslo metus. Nepamiršti ataskaitos.

Sigita
34 2024-06-18 Ugdymas Neutrali Sigita
35 2024-06-18 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Sigita
41 2024-06-18 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Sigita
43 2024-06-18 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Sigita
44 2024-06-18 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Sigita
45 2024-06-18 Aktualu tėvams Rekomendacija

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Sigita
46 2024-06-18 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Sigita
47 2024-06-18 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Sigita
52 2024-06-18 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Sigita
53 2024-06-18 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

* tikriausiai nenurodoma dėl BDAR, tai parašykite arba suraskite tą oficialų paaiškinimą kodėl ne visų darbuotojų  skelbiami atlyginimai.

Sigita
54 2024-06-18 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rašė, kad neteiks, bet čia privalomas.

Sigita
56 2024-06-18 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingo asmens vardą pavardę, kontaktai yra.

Sigita
57 2024-06-18 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Simonas
62 2024-06-18 Gimnazija Neutrali Sigita
63 2024-06-18 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Sigita
64 2024-06-18 Gimnazijos himnas Neutrali

Yra galimybė įdėti himną ir audio formatu. Ar turite įrašą?

Simonas
68 2024-06-18 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Sigita
74 2024-06-18 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

O naudingis nuorodos be nuorodų. Patikslinkite.

 

Sigita
77 2024-06-18 Versija neįgaliesiems Neutrali Sigita
78 2024-06-18 Svetainės medis Neutrali Sigita
79 2024-06-18 Apie gimnaziją Rekomendacija Sigita
80 2024-06-18 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Sigita
82 2024-06-18 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Sigita
83 2024-06-18 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Simonas
86 2024-06-18 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Simonas
87 2024-06-18 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Simonas
104 2024-06-18 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Sigita
107 2024-06-18 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Sigita
114 2024-06-18 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Sigita
115 2024-06-18 Gimnazijos simboliai Neutrali

Ekslibriso paveikslėlio nerodo, atsiųskite atskirai

Sigita
116 2024-06-18 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Senoje svetainėje prie kaikurių švenčių yra nuotraukų, bet jų kokybė neblizga :) Perkleti jas ar parūpinsite bent po vieną kokybišką iliustraciją?

Sigita
118 2024-06-18 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Sigita
123 2024-06-18 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Sigita
125 2024-06-18 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Sigita
129 2024-06-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Sigita
130 2024-06-18 Slapukų politika Neutrali Sigita
133 2024-06-18 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Sigita
134 2024-06-18 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Sigita
145 2024-06-18 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Sigita
155 2024-06-18 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Sigita
156 2024-06-18 Turinio auditas Neutrali Sigita
160 2024-06-18 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga.

Sigita
161 2024-06-18 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Sigita
162 2024-06-18 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Sigita
163 2024-06-18 Savivalda Neutrali Sigita
164 2024-06-18 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Sigita
165 2024-06-18 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Sigita
166 2024-06-18 Kitos psichologinės ir emocinės pagalbos galimybės Rekomendacija Sigita
168 2024-06-18 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Sigita
171 2024-06-18 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

171 moduliui- dokumentą, bet dar turėtume papildyti trumpu tekstu.

O ką daryti su nuorodą į Panevėžio savivaldybės puslapį?

Nuoroda

Sigita
172 2024-06-18 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar naujausias informacija?

Kokios tarybos funkcijos arba dokumentas, kuri jos veiklą reglamentuoja?

Sigita
174 2024-06-18 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Čia paprastai būna lentelės, kokią grupę kokie mokytojai sudaro ir kas tos grupės pirmininkas

Sigita
175 2024-06-18 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Sigita
176 2024-06-18 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Sigita
177 2024-06-18 Viešieji pirkimai Neutrali

2015 metų informacija, gal yra aktualesnės?

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Sigita
178 2024-06-18 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Sigita
179 2024-06-18 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Sigita
180 2024-06-18 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Sigita
181 2024-06-18 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Sigita
183 2024-06-18 Tarptautinių projektų sąrašas Neutrali Sigita
188 2024-06-18 Tikslai ir uždaviniai Neutrali Sigita
189 2024-06-18 Gimnazijos muziejus Rekomendacija

Būtų gerai padaryti naujas muziejaus nuotraukas.

Sigita
190 2024-06-18 Gimnazijos geradariai Rekomendacija

Būtų gerai parašyti intro apie tą geradarystę, nes pats sąrašas nieko nesako.

Bareljievus būtų šanu sufotografuoti ir sudėti nuortaukas

Sigita
192 2024-06-18 Įsivertinimas Neutrali Sigita
193 2024-06-18 Išorinis vertinimas Neutrali Sigita
194 2024-06-18 Veiklos rezultatai Neutrali

Raimondo atsiųstą turinį jau esame patalpinę skiltyje PASIEKIMAI, tai šį puslapį naikiname?

Sigita
195 2024-06-18 Projektas „Keep it, stay fit! ICT& Healthy life style“ Neutrali Sigita
196 2024-06-18 ERASMUS+ KA1 programos projektas „Gabių mokinių ugdymo sistemos gimnazijoje tobulinimas“ Neutrali Sigita
197 2024-06-18 Informacija apie Comenius daugiašalės partnerystės projektą „Tinka visiems“ Neutrali Sigita
198 2024-06-18 Nominacijos Neutrali Sigita
199 2024-06-18 Buvusių mokinių atsiliepimai Rekomendacija

Senoki atsiliepimai, gal pavyktų parinkti naujasnių. Būtų šaunu su nuotrauka.

Sigita
200 2024-06-18 JBG alumni Neutrali

Nuo 2016 metų nieko naujo?

Sigita
201 2024-06-18 Istorija Neutrali Sigita
202 2024-06-18 Neformalaus ugdymo tvarkaraštis Neutrali Sigita
203 2024-06-18 Apie gimnaziją Neutrali Sigita
205 2024-06-18 Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mišrus choras Neutrali Sigita
206 2024-06-18 Jaunimo šokių grupė „Siaustinis“ Neutrali Sigita
207 2024-06-18 Teatro studija „Dobilas“ Neutrali Sigita
208 2024-06-18 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Rekomendacija Sigita
210 2024-06-18 JBG lengvosios muzikos orkestras Neutrali Sigita
211 2024-06-18 Ateitininkų organizacija Neutrali Sigita
212 2024-06-18 Iš tarptautinio projekto – su nauja patirtimi Neutrali Sigita
213 2024-06-18 Ir mokytojai mokosi Neutrali Sigita
214 2024-06-18 Projektai – galimybė mokytis ir mokytojams Neutrali Sigita
215 2024-06-18 Mokytojai tobulinsis kursuose Neutrali Sigita
216 2024-06-18 Erasmus+KA1 Bendrojo ugdymo mobilumo tikslais projektas „Socialinių emocinių įgūdžių tobulinimas siekiant naujų mokinių adaptacijos sėkmės“ Neutrali Sigita
217 2024-06-18 Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas Neutrali Sigita
219 2024-06-18 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Sigita
220 2024-06-18 Gyvenimo įgūdžių programa Neutrali Simonas
223 2024-06-18 Tarpinių patikrinimų, brandos egzaminų tvarkaraščiai Neutrali Sigita
225 2024-06-18 Saugaus elgesio taisyklės Neutrali Sigita

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2024-06-01 12:00:00 Birželio mėnesio darbo planas Sigita -